تفاوت های سیستم

تمایز سیستم سرباغ

 تمایز با دیجی کالا

 • معماری اطلاعات (لاجیکال) متفاوت دارد
 • مارکت پلیس یکپارچه است
 • دپارتمنت استور است
 • یک مگااستور است
 • سایت تخصصی میوه و تره بار است
 • سایت خلوتی است
 • فروشنده خیلی در این سایت معرفی نمی شود. (جزء طبقه بندی ها نیست و صرفا در شناسنامه می آید.)
 • تمرکز بر نوع محصول است.
 • در فرآیند بسته بندی اصلی محصول دخالت می کند (دیجی کالا اورپک می کند)
 • حمایت از تولید کننده و توانمند سازی

 تمایز با کوروش

 • سوپر مارکت نیست یعنی محصولات متنوع ارائه نمی‌کند و محصول با نام سرباغ ارائه می‌شود
 • محصولات مستقیما از طرف کشاورز ولی با نظارت و با برند سرباغ ارائه می شوند.

 تمایز با سیستم ارگانیک

 • سیستم معروف به ارگانیک تمرکز بیشتری روی فرآیند کاشت و فرآوری دارد تا بسته بندی و تحویل
 • سیستم سرباغ بیشتر تمرکزش روی بخش انتهایی فرآیند است.

 تمایز با سیستم صنعتی

 • پیاده کردن استانداردها در آن سخت تر است.
 • هزینه های هر مرحله آن بیشتر است.
 • اطلاعات جزیی تری می تواند در سیستم سرباغ جمع شود

اینستاگرام مـا

تمایز سیستم سرباغ

 تمایز با دیجی کالا

 • معماری اطلاعات (لاجیکال) متفاوت دارد
 • مارکت پلیس یکپارچه است
 • دپارتمنت استور است
 • یک مگااستور است
 • سایت تخصصی میوه و تره بار است
 • سایت خلوتی است
 • فروشنده خیلی در این سایت معرفی نمی شود. (جزء طبقه بندی ها نیست و صرفا در شناسنامه می آید.)
 • تمرکز بر نوع محصول است.
 • در فرآیند بسته بندی اصلی محصول دخالت می کند (دیجی کالا اورپک می کند)
 • حمایت از تولید کننده و توانمند سازی

 تمایز با کوروش

 • سوپر مارکت نیست یعنی محصولات متنوع ارائه نمی‌کند و محصول با نام سرباغ ارائه می‌شود
 • محصولات مستقیما از طرف کشاورز ولی با نظارت و با برند سرباغ ارائه می شوند.

 تمایز با سیستم ارگانیک

 • سیستم معروف به ارگانیک تمرکز بیشتری روی فرآیند کاشت و فرآوری دارد تا بسته بندی و تحویل
 • سیستم سرباغ بیشتر تمرکزش روی بخش انتهایی فرآیند است.

 تمایز با سیستم صنعتی

 • پیاده کردن استانداردها در آن سخت تر است.
 • هزینه های هر مرحله آن بیشتر است.
 • اطلاعات جزیی تری می تواند در سیستم سرباغ جمع شود