نظام سنتی

نظام سنتی

این مدل مربوط به گذشته های دور کشاورزی است که آب،هوا و خاک عاری از هرگونه مواد شیمیایی بودند و اکوسیستم موجودات زنده به طور طبیعی وجود داشته و نقش خود را ایفا می نموده است.

در این مدل،کشاورز با حداقل امکانات مثل بیل و داس با زحمت بسار زیاد فعالیت می کرده و در نهایت محصولی در حد بخور و نمیر بدست می آورده است.

مزیت : تولید محصولات کشاورزی کاملا طبیعی.

معایب : زحمت بسیار بسیار زیاد،تولید بسیار کم و در نتیجه عدم توانایی عرضه در بازار و یا عرضه بسیار اندک.

اینستاگرام مـا

نظام سنتی

این مدل مربوط به گذشته های دور کشاورزی است که آب،هوا و خاک عاری از هرگونه مواد شیمیایی بودند و اکوسیستم موجودات زنده به طور طبیعی وجود داشته و نقش خود را ایفا می نموده است.

در این مدل،کشاورز با حداقل امکانات مثل بیل و داس با زحمت بسار زیاد فعالیت می کرده و در نهایت محصولی در حد بخور و نمیر بدست می آورده است.

مزیت : تولید محصولات کشاورزی کاملا طبیعی.

معایب : زحمت بسیار بسیار زیاد،تولید بسیار کم و در نتیجه عدم توانایی عرضه در بازار و یا عرضه بسیار اندک.