شرکا(کشاورزان-مصرف کنندگان)

شرکا(کشاورزان-مصرف کنندگان)

از آنجا که در مدل تامین غذایی سرباغ، کشاورزان نقش عمده ای در زنجیره تامین دارند بنابراین همکاری کشاورزان در مجموعه سرباغ بسیار مهم و اساسی است. برای قدردانی از این زحمات، مجموعه سرباغ در نظر دارد تا کشاوزان را در فعالیت و مزایای خود سهیم نماید به همین دلیل گروه سرباغ، کشاورزان را شرکاء خود می داند.

از طرف دیگر خریداران سرباغ نیز در ایجاد و تداوم چرخه حیات نقش بسیار پررنگ و حیاتی دارند به همین دلیل، نگرش این مدل به مصرف کننده،به عنوان شریک خواهد بود. به منظور تقئیر از مصرف کنندگان و تشویق آنها به ادامه حیات این سیستم، گروه سرباغ بخشی از منافع حاصل از فعالیت را که در پایان هر سال مالی تصمیم گیری خواهد شد به مصرف کننده برخواهد گرداند.

اینستاگرام مـا

شرکا(کشاورزان-مصرف کنندگان)

از آنجا که در مدل تامین غذایی سرباغ، کشاورزان نقش عمده ای در زنجیره تامین دارند بنابراین همکاری کشاورزان در مجموعه سرباغ بسیار مهم و اساسی است. برای قدردانی از این زحمات، مجموعه سرباغ در نظر دارد تا کشاوزان را در فعالیت و مزایای خود سهیم نماید به همین دلیل گروه سرباغ، کشاورزان را شرکاء خود می داند.

از طرف دیگر خریداران سرباغ نیز در ایجاد و تداوم چرخه حیات نقش بسیار پررنگ و حیاتی دارند به همین دلیل، نگرش این مدل به مصرف کننده،به عنوان شریک خواهد بود. به منظور تقئیر از مصرف کنندگان و تشویق آنها به ادامه حیات این سیستم، گروه سرباغ بخشی از منافع حاصل از فعالیت را که در پایان هر سال مالی تصمیم گیری خواهد شد به مصرف کننده برخواهد گرداند.