مدل سیستم

مدل سیستم

این مدل به سلامت انسان ورای تکنولوژی و اقتصاد توجه دارد و سعی دارد تا آدمی ضمن استفاده از تمامی امکانات سختافزاری و نرم‌افزاری و با استفاده از فضای تبادل اطلاعات، بر خلاف مدل‌های گذشته در صنعت غرق نشود و به طبیعت و غذای طبیعی بازگردد.
نگاه ویژه این مدل ضمن اصلاح در فرایندهای تولید با استفاده از سیستمهای دیجیتالی، به مراحل و فرایندهای پس از تولید، کمی قبل از برداشت از مزرعه و باغ کشاورز تا محل مصرف خریدار(منزل و یا محل کار) میباشد.(توصیه این مدل به مصرف‌کنندگان در جهت هرچه کمتر کردن زمان انبارش حتی در منزل،ارسال سفارش براساس مقدار و زمان مورد نیاز می‌باشد)
در این مدل کشاورزان محصولات قابل ارائه خود را در فضای مجازی اعلام میکنند تا برای آنها متقاضی پیدا شود.
کشاورزان برای حفظ تازگی و حداکثر خواص محصولات فاسد شدنی و یا با طول عمر پایین، از برداشت محصولات خودداری نموده و و برداشت و بسته‌بندی آنها را فقط بر اساس سفارش‌های رسیده انجام خواهند داد.
متقاضیان از نقاط مختلف بر اساس کالاهای ارائه شده توسط کشاورزان، درخواستهای خود را به سمت کشاورزان مربوطه ارسال میکنند.
کشاورزان سفارش‌های خریداران را دریافت نموده و بلافاصله نسبت به آماده سازی آنها اقدام مینمایند.
برای حفظ هرچه بیشتر ارزش غذائی محصولات، مدل طبیعی سرباغ توصیه هائی را برای کشاورزانی که در این مدل قرار میگیرند خواهد داشت.
مزایا: حفظ تازگی و حداکثر ارزش غذایی و بازگشت به طبیعت، افزایش سلامت فردی و اجتماعی، کاهش هزینه‌های درمانی
معایب: عدم آشنایی تعدادی از روستاها و کشاورزان با اینترنت و فضای مجازی و یا عدم دسترسی به آنها، عدم وجود راههای سهل‌الوصول برای نقل و انتقال محصولات تولیدی در برخی از روستاها

اینستاگرام مـا

مدل سیستم

این مدل به سلامت انسان ورای تکنولوژی و اقتصاد توجه دارد و سعی دارد تا آدمی ضمن استفاده از تمامی امکانات سختافزاری و نرم‌افزاری و با استفاده از فضای تبادل اطلاعات، بر خلاف مدل‌های گذشته در صنعت غرق نشود و به طبیعت و غذای طبیعی بازگردد.
نگاه ویژه این مدل ضمن اصلاح در فرایندهای تولید با استفاده از سیستمهای دیجیتالی، به مراحل و فرایندهای پس از تولید، کمی قبل از برداشت از مزرعه و باغ کشاورز تا محل مصرف خریدار(منزل و یا محل کار) میباشد.(توصیه این مدل به مصرف‌کنندگان در جهت هرچه کمتر کردن زمان انبارش حتی در منزل،ارسال سفارش براساس مقدار و زمان مورد نیاز می‌باشد)
در این مدل کشاورزان محصولات قابل ارائه خود را در فضای مجازی اعلام میکنند تا برای آنها متقاضی پیدا شود.
کشاورزان برای حفظ تازگی و حداکثر خواص محصولات فاسد شدنی و یا با طول عمر پایین، از برداشت محصولات خودداری نموده و و برداشت و بسته‌بندی آنها را فقط بر اساس سفارش‌های رسیده انجام خواهند داد.
متقاضیان از نقاط مختلف بر اساس کالاهای ارائه شده توسط کشاورزان، درخواستهای خود را به سمت کشاورزان مربوطه ارسال میکنند.
کشاورزان سفارش‌های خریداران را دریافت نموده و بلافاصله نسبت به آماده سازی آنها اقدام مینمایند.
برای حفظ هرچه بیشتر ارزش غذائی محصولات، مدل طبیعی سرباغ توصیه هائی را برای کشاورزانی که در این مدل قرار میگیرند خواهد داشت.
مزایا: حفظ تازگی و حداکثر ارزش غذایی و بازگشت به طبیعت، افزایش سلامت فردی و اجتماعی، کاهش هزینه‌های درمانی
معایب: عدم آشنایی تعدادی از روستاها و کشاورزان با اینترنت و فضای مجازی و یا عدم دسترسی به آنها، عدم وجود راههای سهل‌الوصول برای نقل و انتقال محصولات تولیدی در برخی از روستاها