نار یا انار یکی از 10 میوه برتر درختی است که دانه‌هایی اغلب قرمز و گاهی سفید یا رنگ‌هایی بین آن دو و مزه های شیرین، ترش و ملس دارد. رنگ پوست آن نیز اغلب قرمز ،سبز،زرد و گاه سیاه است؛ این میوه در معدود کشورهای جهان نظیر ایران، افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیهکشت می‌شود