محققان پس از سالها تحقیق ،تجزیه و تحلیل ژنوم بیش از 50 درخت از انواع مختلف مرکبات به این نتیجه رسیدند که مبدا این میوه هیمالیا بوده (در ناحیه شرقی ایالت آسام، شمال میانمار و غرب یونان)که تغییرات ناگهانی شرایط جوی در حدود 7میلیون سال پیش، موجبات انتقال این میوه از هیمالیا به نقاط دیگر جهان را فراهم نموده است.