پرتقال برای ما رنگ نارنجی را تداعی می کند ولی پرتقال تایلند در هنگام برداشت سبز رنگ است. و در آمریکا پرتقال زردرنگ نیز وجود دارد. برداشت حرفه ای پرتقال و مرکبات بر اساس رنگ و تغییر رنگ انجام نمی شود و باید بر اساس طعم و مزه آن زمان برداشت تعیین شود.