نظام ارگانیک

نظام ارگانیک

این مدل پس از همه‌گیری مدل صنعتی و ظهور علائم بیماریهای متنوع ناشی از سموم دفع آفات استفاده شده در نهاده‌های کشاورزی مطرح شد.
دانشمندان و دستاندر کاران کشاورزی ، سلامت و تغذیه مطالعات زیادی انجام داده و توانستند بخشی از نواقص مدل صنعتی که استفاده از سموم دفع آفات بوده را رفع کنند و اکو سیستم طبیعی دفع آفات را مجددا به نهاده‌ها و چرخه فعالیت کشاورزی اضافه کنند.
اما مشکل انبارش و انتقال محصولات به نقاط دوردست و شهرها و کشورهای دیگر که موجب هدرفت و کاهش تازگی محصولات میشد همچنان خودنمایی میکند
مزایا: تولید محصولات کشاورزی با آلودگی کمتر و سلامت بیشتر
معایب: انبارش و نقل و انتقال در احجام و اوزان بالا که در نهایت باعث از دست رفتن محصولات و خواص طبیعی و تازگی آنه و افزایش قیمت عرضه می شود.

اینستاگرام مـا

نظام ارگانیک

این مدل پس از همه‌گیری مدل صنعتی و ظهور علائم بیماریهای متنوع ناشی از سموم دفع آفات استفاده شده در نهاده‌های کشاورزی مطرح شد.
دانشمندان و دستاندر کاران کشاورزی ، سلامت و تغذیه مطالعات زیادی انجام داده و توانستند بخشی از نواقص مدل صنعتی که استفاده از سموم دفع آفات بوده را رفع کنند و اکو سیستم طبیعی دفع آفات را مجددا به نهاده‌ها و چرخه فعالیت کشاورزی اضافه کنند.
اما مشکل انبارش و انتقال محصولات به نقاط دوردست و شهرها و کشورهای دیگر که موجب هدرفت و کاهش تازگی محصولات میشد همچنان خودنمایی میکند
مزایا: تولید محصولات کشاورزی با آلودگی کمتر و سلامت بیشتر
معایب: انبارش و نقل و انتقال در احجام و اوزان بالا که در نهایت باعث از دست رفتن محصولات و خواص طبیعی و تازگی آنه و افزایش قیمت عرضه می شود.