نظام صنعتی

نظام صنعتی

این مدل که پس از انقلاب صنعتی شروع به رشد و توسعه کرده بر پایه تجهیزات صنعتی مانند تراکتور، کمباین و ماشینآلات دیگر استوار است.
از آنجا که صنعت، آلودگیهای مختلفی را به همراه خود آورده بود، استفاده از مواد شیمیائی دفع آفات نیز افزایش پیدا کرده و جایگزین اکو سیستم طبیعی دفع آفات شدند در نتیجه محصولات تولیدی به مواد شیمیائی آلوده و از خواص طبیعی آنها کاسته شده است.
تولید محصولات افزایش پیدا کرد به گونه‌ای که علاوه بر تامین نیازهای شخصی کشاورز از نیازهای محلی نیز فزونی یافته و قابلیت عرضه در بازارهای بزرگتر و دورتر را پیدا کردند اما مشکلات جدید از قبیل نگهداری و انتقال به مناطق دورتر که موجب هدر رفت محصولات و کاهش خواص آنها میشد نیز پیش روی کشاورزان قد علم میکردند.
مزایا: زحمت کمتر، تولید بیشتر، رونق بازار محصولات کشاورزی و رونق کشاورزی.
معایب: آلودگی آب، هوا، خاک، محصولات کشاورزی و به خطر افتادن سلامت بشر.

اینستاگرام مـا

نظام صنعتی

این مدل که پس از انقلاب صنعتی شروع به رشد و توسعه کرده بر پایه تجهیزات صنعتی مانند تراکتور، کمباین و ماشینآلات دیگر استوار است.
از آنجا که صنعت، آلودگیهای مختلفی را به همراه خود آورده بود، استفاده از مواد شیمیائی دفع آفات نیز افزایش پیدا کرده و جایگزین اکو سیستم طبیعی دفع آفات شدند در نتیجه محصولات تولیدی به مواد شیمیائی آلوده و از خواص طبیعی آنها کاسته شده است.
تولید محصولات افزایش پیدا کرد به گونه‌ای که علاوه بر تامین نیازهای شخصی کشاورز از نیازهای محلی نیز فزونی یافته و قابلیت عرضه در بازارهای بزرگتر و دورتر را پیدا کردند اما مشکلات جدید از قبیل نگهداری و انتقال به مناطق دورتر که موجب هدر رفت محصولات و کاهش خواص آنها میشد نیز پیش روی کشاورزان قد علم میکردند.
مزایا: زحمت کمتر، تولید بیشتر، رونق بازار محصولات کشاورزی و رونق کشاورزی.
معایب: آلودگی آب، هوا، خاک، محصولات کشاورزی و به خطر افتادن سلامت بشر.